VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

* Vištyčio krašto knygnešiai ir daraktoriai

Email Spausdinti PDF

ŽIEMELYTĖ - MIKOLAINIENĖ Ieva, a. 1865, gyv. Čižiškiai, Vištytis, Vilkaviškis, -1940. Vlst., knygnešė. Tėvų Žiemelių ūkis buvo šalia knygnešio Petro Mikolainio tėvų ūkio. Jaunystėje tarnavo Vištyčio klebonijoje. Čia dirbdama susipažino su jaunuoju Petru Mikolainiu, tuo metu iš M.Lietuvos jau pradėjusiu gabenti liet. spaudą. Padėdavo P.Mikolainiui pargabenti iš pasienio knygas į Čižiškius. Dalį parsigabentų spaudinių P.Mikolainis paslėpdavo klebonijos klėtyje ir zakristijoje. Ištekėjusi už Juozo Žmuidino apsigyveno savo tėvų ūkyje Čižiškiuose.


Vištyčio krašto knygnešiai ir daraktoriai

parengta pagal B.Kaluškevičius, K.Misius „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904 m.“

BANAVIČIUS Jonas, gyv. Padvarniškiai, Vištytis, Vilkaviškis. vlst., knygnešys. Parsinešdavo lietuviškos spaudos iš Mažosios Lietuvos. 1894 eidavo kartu su knygnešiu Jonu Katiliumi. Gabendavo ir platindavo elementorius, kalendorius, maldaknyges, laikraščius.

L: LCV A, f. 1787, ap. 1, b. 70 (knygnešio J.Katiliaus pensijos byla).

BRIDŽIUS Juozas, *1870.VI.4, mirė 1938 Kampiškiai, Alšėnai, Kaunas. Kunigas, draudžiamosios liet. Spaudos platintojas. Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, į kunigus įšventintas 1894. Vll.l. Mokydamasis sem-joje priklausė slaptam liet. klierikų būreliui, kurio vienas tikslų - gauti ir platinti liet. spaudą. Laukdamas sem-joje kratos, visą vežimą liet. spaudos nuvežė paslėptj į savo sesers Marijos Bridžiūtės-Kačergienės ūkį. Vėliau ši spauda buvo išplatinta.

1894-1898 - Vanevo (Lenkija) vikaras, 1898-1901 Vištyčio, 1901-1903 Pilviškių, 1903-1905 Žemosios Panemunės, 1905-1907 Keturvalakių, 1907-1910 Kapčiamiesčio vikaras. Nuo 1910 ilgametis mažos Kampiškių parapijos (Alšėnai, Kaunas) klebonas.

L: LMAB RS, f. 12-3083, lap. 20 (Suvalkijos knygnešės).

GELEŽIŪNIENĖ Elzė, gyv. Pajevonys, Vilkaviškis. Knygnešė. Buvo knygnešio Petro Mikolainio padėjėja. Nešdavo liet. spaudą iš M.Lietuvos. Eidavo per Vištyčio muitinę, knygas paslėpusi po drabu- žiais ("sustorėjusi"). Buvo pažįstama su vienu muitininku, kuris jos nekratydavo. Eidavo keletą kartų per dieną, kol pemešdavo visus „Varpo“ numerius, atsiųstus į pasienį M.Lietuvos pusėje.

L: Knygnešys, t. 3.

KIRVAITIS Dominykas, Vinco, gyv. Kaupiškiai, Vištytis, Vilkaviškis. Vlst., knygnešių rėmėjas. Policija per kratą jo bute 1904.lV.16 rado 2 numerius "Lietuvos" laikraščio.

L: Merkys. DLSK.

KOLEBLAUSKAS Juozas, gyv. Vištytis, Vilkaviškis. Knygnešys. 1897 iš jo buvo atimta 6 egz. giesmyno liet. k.L: Merkys. DLSK.

KRIAUČIŪNAS Petras, Kazimiero [>>], *1850.IX. 1 6 Papečkiai (dabar - Girėnai), Vištytis, Vilkaviškis, 81916.1.20 (7) Jaroslavlis, Rusija, kapinės panaikintos. Mokytojas, knygnešys. Tėvai - pasiturintys vlst. Baigęs Vištyčio pradinę mokyklą, 1863-1871 mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1871-1875 – Seinų kunigų semenarijoje ir 1875-1879- Petrapilio dvasinėje akademijoje, į kurią siuntimą gavo ne Seinų, bet Mogiliovo arkivyskupijos. Peterburge susipažino su tuo metu studijavusiais K.Jauniumi ir S.Gimžausku, kurie turėjo įtakos jo tolesnei veiklai. Šventintis į kunigus atsisakė, nes būtų reikėję dirbti Mogiliovo arkivyskupijos parapijose.

Dar metus mokėsi Varšuvos un-te ir, gavęs mokytojo diplomą, įsidarbino Marijampolės gimnazijoje. Prasidėjo našiausias ir svarbiausias jo veiklos periodas (1881.XI.3-1887 .IX.I). Be lotynų k., dar turėjo liet. k. pamokų, nors ir neprivalomų. Gimnazijos bibliotekos lietuvių knygų skyriuje turėjo kelis šimtus knygų, tarp jų Peterburge išleistus K.Donelaičio raštus. Naudojo juos pamokose liet. kalbos ir raštijos istorijai atskleisti. Tapo lietuvybės agitatoriumi, tėvynės atgimimo apaštalu, o jo butas - lietuvybės skleidimo židiniu. Turėjo įtakos gimnazistų būreliui susikurti lietuvių spaudai skaityti ir platinti. Pasirodžius Aušrai, rėmė ją pinigais, taisė rankraščius, padėjo ją platinti. Užsisakydavo apie porą šimtų egz. ir skleisdavo juos ne tik tarp moksleivių, bet ir visoje Suvalkijoje. Aušrą gaudavo per muitininką Jakubauską iš Virbalio. Pats nuvykdavo į M.Lietuvą parsivežti liet. spaudos. Turėjo patikimų platintojų kunigų, buvusių jo mokslo draugų. Tai A.Grinevičius, J. ir S. Norkai, A. Radušis, J. Kriaučiūnas ir kt. Daug padėjo ir Varpui - dalyvavo pirmajame varpininkų susirinkime, yra redagavęs Varpo straipsnių. Gautus spaudinius dalydavo nemokamai.

Buvo Marijampolėje įsikūrusios Sietyno draugijos narys. Kazys Grinius suskaičiavo apie 80 įžymių jo mokinių (23 mokiniai buvo nukentėję nuo persekiojimų). 1887 atleistas iš mokytojo pareigų. Įsidarbino apygardos teismo suvažiavimo raštvedžiu. 1889.1.30 paskirtas Plokščių (Šakių r.) teisėju. Čia jį lankė studentai, kunigai, šviesuomenė. Su jais aptardavo lietuvybės gaivinimo, spaudos leidimo bei platinimo klausimus. 1899 atleistas iš teisėjo pareigų grįžo į Marijampolę. Dirbo advokatu. Nuo 1906 vėl pradėjo mokytojauti. Kilus I pasauliniam karui, kartu su gimnazija pasitraukė į Rusiją ir apsigyveno Jaroslavlyje.

L: Jakštas J. Dr. Jonas Šliūpas. - Chicago, 1979; Knygotyra: EŽ; Petras Kriaučiūnas. Bibliografijos rodyklė I sudaryt. Giniuvienė D. - Marijampolė, 2000, 80p.

Atmintinos vietos ir paminklai: pavardė įrašyta Knygnešių sienelėje KVDKM sodelyje; paminklas Marijampolės mieste senosiose kapinėse ant simbolinio kapo, pastatytas 2000.IX.16 (skulptorius - J.Narušis, architektė R. Vakarionienė, akmens darbų meistras - J.Dulinskas); P.Kriaučiūno vardu pavadinta Vištyčio vidurinė mokykla, Marijampolės miesto centrinė biblioteka ir gatvė; Plokščiuose (Šakių r.), sodybvietėje, pasodintas ąžuolas ir pastatytas stogastulpis, jo vardu pavadinta gatvė.

*** plačiau apie Petrą Kriaučiūną skaitykite [ >> ] dar ir čia [ >> ]

*** Petro Kriaučiūno veikla Marijampolės senojoje gimnazijoje

*** "Kuo buvo vyskupas Valančius žemaičiams, tuo suvalkiečiams - Petras Kriaučiūnas"

*** Petrui Kriaučiūnui 160

*** Kur banguoja Nemunėlis, kur Šešupė miela plaukia ...

MIKOLAINIS Petras, Martyno, *1868.V.26 Čižiškiai, Vištytis, Vilkaviškis, -1934.1.8 , Bruklinas Niujorkas, JAV, palaidotas Niujorko kapinėse Bronske. Leidėjas, kritikas, publicistas, knygnešys.

Liet. skaityti ir rašyti išmokė tėvas Martynas. Lankė Vištyčio valdiuę pr. m-klą. Tėvo paskatintas liet. Spaudą savarankiškai pradėjo gabenti 1887. Buvo tvirtas, energingas, daug kartų sugebėjęs pabėgti nuo žandarų ar pasienio apsaugos. Martynas Jankus pasiūlė pemešti per sieną...]]

*** plačiau apie Petrą Mikolainį skaitykite [>>]

*** Vinco Kudirkos raštų leidėjas ir knygnešys nuo Vištyčio

*** „Varpo“ knygnešio ir knygų leidėjo gyvenimo vieškeliu

*** Apie knygnešį Petrą Mikolainį pasakoja jo brolis Stasys

*** Petras Mikolainis

Lukaševičius Juozas. Dobilyniai, Vištytis, Vilkaviškis. Vlst., knygnešys. 1896m. spalio mėn. pasienio sargybiniai iš jo atėmė 7 lietuviškas knygas.

J. Merkys V. DLSK

MATULAITIS Sergijus (Sergiejus), Jurgio, * 1862.1X.29 Stebuliškės, Liudvinavas, Marijampolė, .1951 Šiauliai. Knygnešys. Stasio Matulaičio brolis. 1879 baigęs Liudvinavo pr. m-klą, dirbo tėvų ūkyje. Pradėjo platinti liet. spaudą, kurios gaudavo iš Petro Kriaučiūno ir Adomo Grinevičiaus. Liudvinave įsikūrus Sielyno dr-jos skyriui, tapo jos nariu. Rašė korespondencijas Ūkininkui (slapyv. S-šas ir kt.). Iki 1889 gyveno pas tėvus. Vedęs žmoną Puniškytę, apsigyveno jos dvarelyje Lankupkos k. (Vištytis, Vilkaviškis). Čia gyvendamas susipažino su knygnešiais Petru Mikolainiu ir Juozu Kancleriu, kuriems padėdavo slėpti ir platinti liet. spaudą. Kartais ir pats nuvykdavo į M.Lietuvą. Parsivežęs spaudos dažniausiai ją gabendavo į Kalvariją.

Bendradarbiavo su A.Bulota, kuris padėdavo pervežti spaudą iš M.Lietuvos. Ūkininkauti nesisekė, dvarą apleido ir pardavė. Gardine pirko malūną. 1905 buvo Didžiojo Vilniaus Seimo deputatas. Aktyviai dalyvavo 1905 revoliucijoje. 1908.111. 7 areštuotas, nuteistas 4 mėn. kalėti ir ištremtas į Orenburgo gub. Nuo 1938. VIII.l paskirta 50 Lt valst. knygnešio pensija. Tuo metu, kai gaudavo pensiją, gyveno Kaune.

L: Blaževičius K. Veidai iš senos fotografijos 11 Dienovidis. -1997, liep. 11-17, nr. 28; Butautas R. Mūsų šaknys. - Vilnius, 1994, p. 119; Knygnešys, t. 3; LE(B), t. 17; Merkys V. KL; Merkys "Sietyno" draugija ir jos byla 11 l LKI, t. 8,p. 15,23; IOŽ -1938, nr. 617, eil. nr. 4380 (dėl pensijos paskyrimo).

PAUKŠTYS, gyv. Naudininkai, Vištytis, Vilkaviškis. Vlst., knygnešys.

Brolis Juozas Paukštys gyveno JAV, leido Vienybę lietuvninkų. Buvo brolio ir Lietuvoje gyvenusio knygnešio Vinco Šlekio tarpininkas. Apie 1893 iš JAV atsiųstą liet. spaudą V.Šlekys pats pasiėmė slaptai nuėjęs pas jį į Naujininkus.

PAZARECKAS Juozas, . a. 1855, gyv. Vištytis, Vilkaviškis, -1925, ten pat, palaidotas Vištyčio kapinėse. Vlst., knygnešys. Turėjo 2 ha žemės. Liet. spaudos pats parsinešdavo iš M.Lietuvos kartu su kt. prekėmis. Žandarų sulaikytas pasivadino Kambliausku. Pavyko pabėgti. Žandarai Vištytyje ieškojo Kambliausko. Tęsė spaudos platinimą. L: Gaidys. Vištyčio žemės auginti. Santaka (Vilkaviškis). - 1998, geg. 12;

KD archyvas: Prisiminimai apie knygnešį J.Pazarecką. Pasakojo Anelė Pazareckienė, gim. 1908. Užrašė Mardosaitė B., Gaidys V. 1997.

VALINSKAS, Valickis Kristupas, Kristupo, * a. 1824, gyv. Galkiemis, Vištytis, Vilkaviškis. Policija 1896 pr. jo namuose rado liet. kalendorių. Byla nutraukta.

L: BLG, p. 116; Merkys 1-: DLSK.

BRIDŽIUS Juozas, *1870.VI.4, .1938 Kampiškiai, Alšėnai, Kaunas. Kunigas, draudžiamosios liet. spaudos platintojas. Mokėsi Seinų kunigų sem-joje, į kunigus įšventintas 1894. Vll.l. Mokydamasis sem-joje priklausė slaptam liet. klierikų būreliui, kurio vienas tikslų - gauti ir platinti liet. spaudą. Laukdamas sem-joje kratos, visą vežimą liet. spaudos nuvežė paslėptj į savo sesers Marijos Bridžiūtės-Kačergienės ūkį. Vėliau ši spauda buvo išplatinta. 1894-1898- Vanevo (Lenkija)vikaras, 1898-1901 Vištyčio, 1901-1903 Pilviškių, 1903-1905 Žemosios Panemunės, 1905-1907 Keturvalakių, 1907-1910 Kapčiamiesčio vikaras. Nuo 1910 ilgametis mažos Kampiškių parapijos (Alšėnai, Kaunas) klebonas.

L: LMAB RS, f. 12-3083, lap. 20 (Suvalkijos knygnešės).

ŽIEMELYTĖ-MIKOLAINIENĖ Ieva, . a. 1865, gyv. Čitiškiai, Vištytis, Vilkaviškis, -1940. Vlst., knygnešė. Tėvų Žiemelių ūkis buvo šalia knygnešio Petro Mikolainio tėvų ūkio. Jaunystėje tarnavo Vištyčio klebonijoje. Čia dirbdama susipažino su jaunuoju Petru Mikolainiu, tuo metu iš M.Lietuvos jau pradėjusiu gabenti liet. spaudą. Padėdavo P.Mikolainiui pargabenti iš pasienio knygas į Čižiškius. Dalį parsigabentų spaudinių P.Mikolainis paslėpdavo kle- bonijos klėtyje ir zakristijoje. Ištekėjusi už Juozo Žmuidino apsigyveno savo tėvų ūkyje Čižiškiuose. Tęsė bendradarbiavirną su P. Mikolainiu- kartu su vyru gabeno ir slėpė knygas. Nunešdavo į Kalvariją knygnešiui kun. Adomui Grinevičiui ir Agotai Zigmantaitei, taip pat Gražiškių zakristijonui (pavardė nežinoma), į Vižainį (dabar-Lenkija) ir į kitus bažnytkaimius bei kaimus.

Mirus vyrui J.Žmuidinui, 1900 ištekėjo už P.Mikolainio tėvo Martyno. Su liet. spauda dabar jau nereikėjo pėsčiai eiti-abu su Martynu važiuodavo vežimu, pasipuošdavo kaip marti į krikštynas, o ryšulėlyje būdavo knygos. Policijos buvo įtariama, kratoma, bet knygų nesurado.

Apie liet. spaudos platinimą paliudijo A.Zigmantaitė. L:LCVA,f. 1787,ap. l.b. 106 (f1 byla dėl pensijos gavimo). Žiglinskas Stanislovas žr. Žeglinskas Stanislovas.

PUMERIS Simonas, Silvestro, . a. 1857, gyv. Dobilyniai, Vištytis, Vilkaviškis. Vlst., knygnešys.

Liet. spaudos parsigabendavo iš M.Lietuvos, taip pat imdavo iš knygnešio A.Ulevičiaus ir kt. Į Tilžę kuri laiką eidavo kartu su Andriumi Jermala. Vėliau A.Jermala pas ją sustodavo grįždamas iš M.Lietuvos. Parsigabentą spaudą slėpdavo kaimyno Antano Ulevičiaus ūkyje, čia kluone turėjo įsirengęs slėptuvę. Spaudos nunešdavo į Pajevonį ir tolimesnes gyvenvietes (Krosną, Kalvariją ir kt.).

Spaudos pas ją atvažiuodavo Juozas Mickevičius. Akcizininkai 190 1. V.12 kratė jos namus ir rado 3 liet. spaudos ryšulėlius. Juose buvo 3 kalendoriai ir 9 elementoriai. Caro paliepimu nubaustas 1 mėn. arešto policijos areštinėje. 1903.1.17 pasienio sargybiniai jį vėl sulaikė su liet. spauda, taip pat surado 2 knygų sąskaitas. Caro 1903. VI.23 paliepimu nubaustas 3 mėn. arešto policijos areštinėje. Bausmę atliko Vilkaviškyje.

L: Gaidys V. Vištyčio žemės auginti, Santaka (Vilkaviškis). 1998. geg. 12;

Knygnešys, t. 1 (2-asis papild. leid., 1938);

Merkys. DLSK; ReileĮoilis J. Iš knygnešystės turtų nesusikroviau ... : [Knygnešių prisiminimai].

Dialogas.-1993, kovo 12;

KD archyvas: dukters Marijos Ulevičiūtės-Jungaitienės prisiminimai apie tėvą ir S.Pumeri.

STALlORAITIS Jonas, Juozo, * 1858. VI.23 Zygmantai, Griškabūdis, Šakiai, -1934.1I1. 14 Kubilėliai, Būbleliai, Šakiai, palaidotas Kudirkos Naumiesčio kapinėse. Mokytojas, varpininkas, spaudos bendradarbis, knygnešys. Mokėsi Marijarnpolės g-joje. Čia baigęs 3 klases toliau mokėsi Varšuvos g-joje. Baigęs 4 klases, 1874 įstojo į Seinų kunigų sem-ją. 1878 iš sem-jos pašalintas už aktyvų lietuvybės skleidimą. 1880 Veiverių mokytojų sem-joje išlaikė egzaminus mokytojo vardui gauti. Mokytojavo Suvalkų gubernijoje - Vižainyje, Vištytyje, Šiaudinėje, Slavikuose.

Gyvendamas pasienio miesteliuose lengviau gaudavo liet. spaudos, taip pat ir atsišaukimų, kuriuos sėkmingai platindavo. Slaptai mokė vaikus liet. rašto: po pamokų pasilikdavo liet. vaikus katalikus tikybos pamokoms. Vietoj tikybos mokydavo liet. skaityti ir rašyti. Yra mokęs ir knygnešio Jono Povilaičio vaikus. Pas J.Povilaitį užsisakydavo liet. laikraščių. Liet. spaudos taip pat gaudavo iš Juozo Būčio.

Pažinojo ir bendravo su V.Kudirka- kartu mokėsi g-joje ir kunigų sem-joje. Nunešdavo į M.Lietuvą Varpo redakcijai V.Kudirkos rankraščius. Rašė korespondencijas į „Varpą“, vėliau į Vilniaus žinias.

1910 persikėlė gyventi į Kudirkos Naumiestį. Po poros metų Kubilėlių k. nusipirko ūkį. ir toliau mokytojavo Kudirkos Naumiestyje (iki 1928). Atšventęs 50 m. mokytojavimo jubiliejų išėjo į pensiją. Apdovanotas Gedimino IV laipsnio ordinu.

L: Aleknavičius B., Aleknavičius. Novužės krašto vaikai. - Marijampolė, 1999, [t];

Ašarėlė. Mirė J.Stalioraitis - d-ro V.Kudirkos draugas

Ūkininko patarė- jas.-1934, bal. 12, nr. 15;

Gintneris A. Dr. V.Kudirka Seinų seminarijoje ir gyvenime

Liet aidas, 1934, birž. 29, nr. 129; Knygneš.vs, t. 1 (2-asis papild. Ieid., 1938);

Kučinskas A. Mokytojas Jonas Stalioraitis

Naujoji Romuva. - 1934, nr. 160; LE(B), t 28; Zanavikija. - Čikaga, 1979, t. 2, p. 279--280.

Aut. na.,taha: . data palikrinta metrikų knygose (LVIA).

ŠULINSKAS Vincas, * gim. 1874 Šilsodis, Gražiškiai, Vilkaviškis, gyv. Pajevonys, Vilkaviškis, mirė 1909m. Pajevonyje, palaidotas ten pat. Smulkus prekybininkas, knygnešys. Turėjo nuosavą krautuvėlę. Parsigabendavo liet. spaudos iš M.Lietuvos. Sieną pereidavo netoli Kaupiškių k. (Vilkaviškio r.). Bėgdamas nuo jį persekiojusių žandarų įlindo į beužšąlantį Vištyčio ežerą, išbuvo vandenyje apie 2 val., susirgo. Mirė sulaukęs 35 m.

Spaudai nuvežti į kt. gyvenvietes turėjo vežimą su dvigubu dugnu. Veždavo į Kaupiškio, Vištyčio, Pajevonio, Virbalio, Alvito ir kt. tolimesnes apylinkes.

L: Gaidys V. Vištyčio žemės auginti. Santaka (Vilkaviškis), 1998, geg. 12;

Mardosaitė B. Vytauto Šulinsko, knygnešio anūko, pasakojimas, užrašytas 1997. VI.3. (Rankraštis, saugomas Vištyčio vid. m-loje, kopija - KD archyve).

ULEVIČIUS Antanas, gyv. Dobilyniai (buv. Lazdynai), Vištytis, Vilkaviškis,. a. 1940. Vlst., daraktorius, knygnešių globėjas. Turėjo apie 6 margus žemės. Slėpdavo Simo Pumerio ir kt. knygnešių iš M.Lietuvos atgabentą liet. spaudą. Dalį spaudinių nuveždavo į Kumečių k. Netoli Virbalio (Vilkaviškio r.). Slėptuvės buvo įrengtos kluonelyje ir pašiūrėje. Pas jį užeidavo knygnešys Petras Mikolainis.

L: Gaidys V. Vištyčio žemės auginti. Santaka (Vilkaviškis).-1998,geg.12;

KD archyvas: Revienės Onos, knygnešio vaikaitės, pasakojimas, užrašytas 1996. VI.19 Vištyčio vid. m-klos mokyt. B.Mardosaitės (rankraštis, nuorašas).

VAŠKEVIČIUS Juozas, gyv. Kaupiškiai, Vištytis, Vilkaviškis. Vlst. Apie 1897 pradžią policija iš jo atėmė liet. maldaknygę.

L: Merkys. DLSK.

VIZBARAS, Vyzga Jonas, Jono, * a. 1867, gyv. Marijanavas, Gižai, Vilkaviškis. Vlst., knygnešys.

Pasienio sargybiniai 1902.V.12 prie Kaupiškių k. (Vištytis, Vilkaviškis) pastebėjo nuo M.Lietuvos sienos einančius 6 žmones. Sulaikė A ir Marijoną Vizbarus, vlst. Martyną Mieščianski. Kiti, metę maišus, pabėgo. Tarp paimtų prekių surado liet. spaudos. Byla nutraukta.

L: Merkys: DLSK.

VIZBARAS Marijonas, Jono, gyv. Marijanavas, Gižai, Vilkaviškis. Vlst., knygnešys. Pasienio sargybiniai 1902.V.12 prie Kaupiškių k. (Vištytis, Vilkaviškis) pastebėjo nuo M.Lietuvos sienos einančius 6 žmones. Sulaikė A. ir Joną Vizbarus, vlst. Martyną Mieščianskį. Kiti, metę maišus, pabėgo. Tarp paimtų prekių surado liet. spaudos. Byla nutraukta.

L: Merkys: DLSK.

ŽMUIDINAS Juozas, gyv. Čižiškiai, Vištytis, Vilkaviškis. Vlst., knygnešys. Kartu su žmona Ieva Žiemelyte-Žmuidiniene platindavo liet. spaudą, nuveždavo kitiems spaudos platintojams. Liet. spaudos jiems atgabendavo knygnešys Petras Mikolainis.

L: LCVA, f. 1787, ap. 1, b. 106 (I.Žiemelytės-Mikolaitienės byla dėl pensijos gavimo).

ZOLEKERIS, Zolekis Frydrikas, Andriaus, * a. 1866; gyv. Kaupiškiai, Vištytis, Vilkaviškis. Policija 1896 pr. iš jo atėmė liet. kalendorių. Byla nutraukta.

Mikolainienė Ieva žr. Žiemelytė-Mikolainienė Ieva.

MIKOLAINIS Martynas, * a. 1841, gyv. Čižiškiai, Vištytis, Vilkaviškis. Vlst., knygnešys. Knygnešio Petro Mikolainio tėvas, o antroji žmona Ieva dar jaunystėje pažinojo jo sūnų Petrą Mikolainį, padėdavo jam platinti liet. spaudą. Kartu su antrąja žmona Ieva važiuodavo į Kalvariją, Gražiškius, Vižaini ir kt. gyvenvietes - nuveždavo liet. spaudos.

L: LCVA, f. 1787, ap. 1, b. 106 (Žiemelytės-Mikolainienės pensijos gavimo byla).

PETKAITIS Konstantinas, *1859.XI.9. Kunigas, knygnešys rėmėjas. Baigė Seinų kunigų sem-ją. Į kunigus išventintas 1883 ir paskirtas vikaru į Rumbonis (Alytaus r.), 1885 - į Vištytį (Vilkaviškio r.). Nuo 1888 kunigavo įvairiose Lenkijos parapijose. Rodos, kad liko Lenkijoje. Į Lenkiją jo brolis valstietis siuntinėdavo katalikišką liet. spaudą (Žemaičių ir Lietuvos apžvalgą).

L: Knygnešys. t. 2.

parengė vilkovist pagal B.Kaluškevičius, K.Misius „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904 m.“

daugiau apie knygnešius ]] ---> Vištyčio žemės auginti

Vištyčio krašto knygnešiai ir daraktoriai

Atnaujinta Trečiadienis, 28 Rugsėjis 2011 11:05  
Mes turime 335 svečius online
Turinio peržiūrėjimai : 7610420
Pavogė ąžuolinius baldus

  Lauko baldai buvo pagaminti ir stovyklavietėje pastatyti įgyvendinant Europos Sąjungos projektą „Lauko informacinės sistemos sukūrimas Vištyčio regioniniame parke“. Tąkart įvairiose regioninio parko vietose buvo pastatyta įvairių įrenginių: suolų, stalų, pavėsinių, rodyklių, informacinių stendų. Tačiau, anot dirketoriaus, labiausiai vagims užkliūva prie nuošalaus Šakių ežerėlio pastatyti baldai. Pirmą kartą jie buvo pavogti 2009 metais. Tuomet regioninio parko direkcija skyrė lėšų (apie 3000 litų) ir pagamino bei atvežė naujus baldus.


Banners