VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Vištytis prasideda čia ...

* Šventasis šaltinėlis

Email Spausdinti PDF

Vargšas valstietis šį sapną papasakojo žmonai ir skundėsi, kaip jis galįs pastatyti kryžių, kad jis neturįs nei vežimo, nei arklių, tik kirvį. Po kurio laiko jis vėl susapnavęs Mariją, kuri vėl primygtinai prašė pastatyti kryžių. Valstietis vėl skundėsi ir pergyveno, kad negalįs išpildyti Dievo Motinos prašymo. Pagaliau jis tą patį sapną susapnavo trečiąjį kartą, kai Marija vėl primygtinai prašė pastatyti ties šaltinėliu kryžių. Jis nuėjo pas kaimyną, kuriam viską papasakojo. Kaimynas jį nuramino ir pažadėjo jam padėti. Tuoj pat jie nuvažiavo į mišką, nupjovė ąžuolą ir netrukus kryžius stovėjo ten, kur Marija ir prašė. Vadinasi šioje vietoje.


Šaltinis - savaiminis požeminio vandens prasimušimas į žemės paviršių. Šaltiniai susidaro ten, kur neigiamos reljefų formos (upių slėniai, ežerų įdubos, raguvos) kerta vandeninguosius sluoksnius, kur yra tektoninių plyšių, kur susiliečia nuosėdinės ir vulkaninės uolienos, pasižyminčios skirtingomis filtracinėmis savybėmis.

Kylančiąsias versmes maitina artezinis vanduo. Pastoviausios yra artezinio vandens maitinamos versmės, iš kurių dažnai trykšta mineralinis vanduo. Versmių vanduo naudojamas buičiai, gydymui, iš jo gaunama cheminių elementų (jodo, bromo ir kt.). Šio šaltinio vandens debitas yra 4 litrai per minutę. Gėlas vanduo teka iš metalinio vamzdžio, įtaisyto mūrinėje sienelėje.

Apie maldingą šios vietos "Šilelio" šaltinėlio ir kryžiaus atsiradimą tikslių žinių nėra. Ryškesni pasakojimai, kuriuos teko nugirsti iš senų žmonių yra sekantys. Prieš pirmąjį pasaulinį karą vienas šios apylinkės netirtingas valstietis sapne matęs Švč. Mergelę Mariją, kuri jam liepusi ties šituo šaltinėliu pastatyti kryžių.Vargšas valstietis šį sapną papasakojo žmonai ir skundėsi, kaip jis galįs pastatyti kryžių, kad jis neturįs nei vežimo, nei arklių, tik kirvį.

Po kurio laiko jis vėl susapnavęs Mariją, kuri vėl primygtinai prašė pastatyti kryžių. Valstietis vėl skundėsi ir pergyveno, kad negalįs išpildyti Dievo Motinos prašymo. Pagaliau jis tą patį sapną susapnavo trečiąjį kartą, kai Marija vėl primygtinai prašė pastatyti ties šaltinėliu kryžių. Šį kartą žmogus per sapną labai pergyveno ir nubudęs nežinojo ką daryti. Jis nuėjo pas kaimyną, kuriam viską papasakojo. Kaimynas jį nuramino ir pažadėjo jam padėti. Tuoj pat jie nuvažiavo į mišką, nupjovė ąžuolą ir netrukus kryžius stovėjo ten, kur Marija ir prašė. Vadinasi šioje vietoje.

Žmonės suprasdami, kad čia yra Dievo galybė, pradėjo kryžių lankyti, melstis, giedoti ir šlakstytis bei gerti šaltinėlio vandenį. Įvyko pagijimų, ypatingai nuo akių ligų. Kaip pavyzdys, tai Puodžiūnienės iš Pavištyčio motina ir vienas evangelikų tikėjimo mergaitės pagijimas.

Šis kryžius stovėjo iki antrojo pasaulinio karo. Vokiečių okupacijos metu buvo pastatytas naujas kryžius, kurį pašventino Vištyčio vikaras kunigas Lelešius. Vietoj šio kryžiaus Puodžiūnų giminės pastatė naują metalinį kryžių, o Vištyčio klebonai kun. Akevičius ir kun. Montvila pastatė po vieną nedidelį medinį kryžių.

Seniau ties šaltinėliu ir kryžiumi ant medžių kabojo Kristaus Alyvų darželyje ir Marijos paveikslai. Jiems sunykus, kun. Montvila pakabino skrynelę, į kurią įdėjo Švč. Mergelės Marijos statulą. Iki šiol geri katalikai, aplinkiniai žmonės ir poilsiautojai rūpinasi ir tvarko šią šventąją vietą.

Legendos byloja, kad kažkada šio šaltinio vanduo iš tikrųjų buvo nepaprastas. Pakakdavę juo pavilgyti akis ir neregys praregėdavo, greitai užsitraukdavo ilgai negyjančios žaizdos. Tačiau caro laikais vienas caro kareivis išmaudė šaltinyje niežais sergantį savo arklį. Nuo tol jo vanduo tokios stebuklingosios galios jau nebeturi.

Tačiau ir mūsų dienomis pasitaiko pasakojimų apie stebuklingus pagijimus. Dažnai prie šaltinio suplaukia daug žmonių, norinčių parsivežti stebuklingo vandens.

Kunigas Kazimieras Montvila ][ Šilelis 1997m.

Geologinis objekto aprašymas

Tipas: šaltinis
Sinonimai: Stebuklingas Šilo šaltinėlis, Šventas, Švento Jono
Adresas: Marijampolės aps., Vilkaviškio r., Pavištytis, Pavartelių kaimas; Vištyčio ežero P dalies ŠR pakrantės šlaitas, mš.
Priklausymas kitiems paminklams: nepriklauso
Priklausymas saugomai teritorijai: Vištyčio regioninis parkas
Aprašė: V. Mikulėnas, T. Krzywicki, 1997 m.

Debitas - 0.015 l/s;

Plotis - 0.4 m;

Gylis - 1 m;

Mineralizacija - 0.300 g/l.

Orografinė padėtis. Šaltinio absoliutinis aukštis. Apie 73.8 m. Uolienos, iš kurių teka šaltinis, jų amžius. Šaltinio išeigos sąlygos. Debitas. Matuotas 1999. 06. 23. D=0.15 l/s. Vandens fizinės savybės. Šaltinio vanduo skaidrus, beskonis ir bekvapis. Matuojant 1999. 06. 23, vandens temperatūra buvo 7?C. Vandens cheminė sudėtis. Vandens pavyzdžiai paimti 1997 (2 k.) ir 1999. 06. 23. Cheminių analizių duomenys: Lietuvos geologijos tarnyba L a b o r a t o r i j a VANDENS CHEMINĖS ANALIZĖS REZULTATAI pagal Lietuvos higienos normą HN 48 - 1994, GOST 2874-82, Lietuvos standarto ,, Geriamasis vanduo” projektą Užsakovas : Inžinerinės geologijos ir ekologijos skyrius Objektas: Šilo šaltinis 1999m.liepos mėn. Medžiagos pavadinimas Kenksmingumą limituojantis požymis Didžiausia leidžiama koncentr. m /l Nustatytas kiekis, mg/l Bendras kietumas,mol/l 7.0 2,40 t.t.karbonatinis , mol/l 2,10 Bendroji mineralizacija 300,0 Sausa liekana 1000.0 322,0 Bendroji geležis * Organolept. - priesk. 01 / 0.2 / 1.0 0,10 Nitratai (pagal NO3 -) Toksikologinis 50.0 –– Nitritai (pagal NO2 -) Toksikolog. 0.1 / 3.3 –– Amoniakas(pagalNH4 +) * Toksikolog. 0.2 / 0.5 / 20. — Chloridai ( pagal Cl - ) * Organolept. - priesk. 25 / 100 / 250 25,0 Kalcis 70,0 Kalis 4,0 Magnis 15,0 Natris Toksikolog. 200.0 14,0 Sulfatai ( pagal SO42-) Organolept. - priesk. 50 / 250 / 400 42,0 Hidrokarbonatai (HCO3-) * 260,0 Karbonatai (pagal CO32-) — Pastaba: * vandens kokybės klasė: labai gera / gera / patenkinama Laboratorijos vadovas : V.Ražinskas Tyrimus atliko : B.Krinickienė Dujų išskyrimo reiškiniai. Nepastebėti. Nuosėdos. Šaltinio režimas.. Dabartinė būklė, kaptažas. Šaltinis apžiūrėtas 1997 ir 1999. 06. 23 Šaltinio panaudojimas. Ši vieta yra gausiai lankoma tikinčiųjų.

plačiau ...--->[[nuotraukos]]


Atnaujinta Trečiadienis, 09 Vasaris 2011 07:10  

Banners