VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Vištytis prasideda čia ...

* Vištyčio miestelio privilegija [Magdeburgo teisės]

Email Spausdinti PDF

Suteikia Magdeburgo teises ir kitas laisves miestiečiams mūsų Vištyčio miesto. Vladislovas IV Lenkijos karalius, Didysis Lietuvos kunigaikštis, Rusijos, Prūsijos, Žemaitijos, Mazoviecko, Infliandijos, Smolensko, Černigovo, Švedijos valdų paveldėtojas patvirtiname šiuo raštu, kam apie tai žinoti privaloma, privilegiją rašytą Zigmanto III savo ranka pasirašytą ir antspaudu didžiuoju užanspauduotą Visuotiniame seime Varšvoje penkioliktą balandžio tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt devintais metais suteikia Magdeburgo miesto teises ir kitas laisves Vištyčio miestiečiams.


Vištyčio miestelio privilegija [Magdeburgo teisės]

Magdeburgo miesto teisių tekstas [iš lenkų kalbos vertė mokytojas Česlovas Vyzas]

Mykolas iš Dievo valios Lenkijos karalius, Didysis kunigaikštis Lietuvos, Rusijos, Prūsijos, žemaitijos, Mazoviecko, Kijevo, Volynės, Podolės, Polesės, Infliandijos, Smolensko, Sieversko ir Černigovo. Patvirtiname šiuo raštu mūsų privilegiją, kam apie tai žinoti privaloma, privilegiją rašytą ranka ant pergamento šviesiausio Karaliaus Vladislovo IV savo ranka pasirašytą ir antspaudu didžiuoju Didžiojo Lietuvos kunigaikščio užantspauduotą, autentišką ir jokios abejonės savyje neturinti, Visuotinio šešių savaičių Seimo patvirtintą aštuntais dievo metais.

Suteikia Magdeburgo teises ir kitas laisves miestiečiams mūsų Vištyčio miesto. Vladislovas IV Lenkijos karalius, Didysis Lietuvos kunigaikštis, Rusijos, Prūsijos, Žemaitijos, Mazoviecko, Infliandijos, Smolensko, Černigovo, Švedijos valdų paveldėtojas patvirtiname šiuo raštu, kam apie tai žinoti privaloma, privilegiją rašytą Zigmanto III savo ranka pasirašytą ir antspaudu didžiuoju užanspauduotą Visuotiniame seime Varšvoje penkioliktą balandžio tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt devintais metais suteikia Magdeburgo miesto teises ir kitas laisves Vištyčio miestiečiams. Patvirtinta savo dėdės Žygimanto Augusto suteiktas Magdeburgo teises, paprašius burmistrui Stanislovui Rodomskiui ir landvaitui Antanui Gloskovskiui.

Pareiškiame šiuo raštu visiems ir kiekvienam atskirai, kam apie tai žinoti privaloma, mes norėdami geresnei naudai ir tvarkai pavaldiniams mūsų miestiečiams ir piliečiams mūsų miesto Vištyčio, kad tokia tvarka, nauda ir pelnas iždo mūsų padaugėtų. Tiems pavaldiniams mūsų Vištyčio miesto Magdeburgo teisę suteikia amžinam laikui. Miesto gyventojai išskiriami iš karvedžių, kaštelionų, seniūnų, valdytojų, teisėjų valdžios.

Miestą valdo vaitas, kuriam miesto gyventojai atsiskaito, bylas sprendžia vaitas su padėjėjais. Teisėjas baudžia už vagystę, žmogžudystę ir kitus piktus pasireiškimus, nusikaltėlius baudžia pagal Magdeburgo miesto teises. Miesto vaitas turi būti dievobaimingas, gerai suprantantis Magdeburgo miesto teises ir sėslus miestelio gyventojas.

Norėdami mes savo pavaldiniams ir amatininkams, ir visokiems piliečiams norėdami dosnumą parodyti, nutariame keturis jomarkus per metus leisti. Pirmąjį jomarką devintąjį sekmadienį po Velykų, antrąjį jomarką Žolinės dieną, trečiąjį jomarką per Kalėdas, o savaitinis turgus pirmadieniais kiekvieną savaitę. Metinius jomarkus ir savaitinius turgus taip atlikti kaip kituose Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės miestuose.

Pirkliams, vežikams, kromininkams, amatininkams, miestiečiams ir valstiečiams ir žmonėms įvairaus stono per tas dienas leidžiama prekiauti įvairiomis prekėmis ir daiktais, galima prekes išdėstyti, prekiauti, mainyti ir pirkti su žmonėmis, iš kur jie beatvyktų. Matą Krokuvos birkavą keturių karčių leidžiama grūdams matuoti per turgus.

Miestui priskirtos dvarininko ir karaliaus revizoriaus Laskovskio žemės. Miesto gyventojai pagal Lietuvos kunigaikštystės įstatymus turės kiekvienais metais mokėti mokesčius - činčą, saugoti mokesčių kvitus. Miestas turi pasistatyti rotušę, vartus įvažiavimui į miestą, tiesti gatves, statyti namus. Už namų sklypus nuo mokesčių atleidžiami. Pajamos iš pirties ir miesto svarstyklių lieka miestui. Pirčių statyti prie namų neleidžiama.

Šlėktos ir bajorai turi vykdo visas miestiečių pareigas. Miestas įpareigotas statyti kelius. Leidžiama steigti krautuves, mokesčius krautuvės moka miesto valdžiai ir juos galima panaudoti miesto reikalams. Bravorus leidžiama statyti tik už miesto, kad nepadegtų miesto, kaminai turi būti mūriniai ir gerai prižiūrėti.

Magdeburgo teisės suteiktos Varšuvoje tūkstantis penki šimtai septyniasdešimtais metais rugsėjo septintą dieną. Miesto paruošimui leidžiama turėti miško, ponas Laskovskis Žemaitijos žemių revozorius turi atmatuoti. Tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt pirmais metais Vištyčio miestui paskirta miško, 40 valakų ir 6 margai žemės.

Vištyčio miesto gyventojai prašo pakeisti jomarkų laiką, kadangi jiems trukdo Vižainio ir Virbalio jomarkai ir pakeičia sekančiai: vieną perkelia į balandžio sekmadienį antrą į Petro ir Povilo šventę, o per Velykas jomarkas lieka kaip karalius Žygimantas nustatė. Jomarkus pakeisti leido karalius Vladislovas IV.

Patvirtina šias miesto teises Varšuvoje šešių savaičių seimas spalio keturioliktą dieną tūkstantis šeši šimtai septyniasdešimtais metais.

Savarankiškas parašas (pasirašyta) Patvirtinimas Vištyčio miesto teisių

Karalius Mykolas

Dokumento "Vištyčio miestelio privilegija" istorija

Dangilevičienė Stefanija pasakoja, kad iki karo dokumento originalas buvo saugojamas pas Dangilevičių Praną, gyvenusį Vištyčio II lauko kaime. Dokumentas buvo perduodamas iš kartos į kartą. Dokumentą saugojo lenkų tautybės Vištyčio piliečiai. Pasakojama, kad jis buvo parašytas ant odos.

Karo metu, kai Dangilevičių šeima buvo pasitraukusi iš namų ir dokumentas dingo. Liko tik dokumento kopija, prieš karą padaryta Vaiciulevičienės, išauginusios savo namuose Dangilevičienę Stefaniją - Černienę.

Iš dokumento turinio paaiškėja, kad Magdeburgo miesto teises Vištyčiui suteikė Lenkijos karalius Žygimantas Augustas 1570m. Vėliau jas patvirtino kiti Lenkijos karaliai ir Lietuvos didieji kunigaikščiai: 1589m. - Žygimantas III, 1638m. - Vladislovas IV, 1670m. Mykolas Višniaveckis, ir 1745m. - karalius Augustas III.

Šis dokumentas yra pasirašytas karaliaus Mykolo Višniaveckio (Korybuto), kuris dar kartą patvirtino Vištyčio miestelio privilegiją 1670m. Dokumentas gautas 1974 m. iš Dangilevičienės Stefanijos, gimusios 1905m., gyvenančios Vištyčio kaime.

Atnaujinta Pirmadienis, 07 Vasaris 2011 21:19  

Banners