VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Vištytis prasideda čia ...

* Vytautas Balčiūnas - prelatas, teologijos mokslų daktaras

Email Spausdinti PDF

Photobucket

Photobucket Vytautas Balčiūnas (gimė 1910 rugsėjo 21 d. Rėčiūnuose, Vištyčio valsč., Vilkaviškio aps. – mirė 2003 Putname, JAV) – kunigas, prelatas, teologijos mokslų daktaras. Mokėsi Biržų gimnazijoje ir Kauno kunigų seminarijoje. 1933 m. įšventintas kunigu. Studijavo teologiją VDU. Suredagavo knygą Šventoji dvasia – Bažnyčios atnaujintoja, Šv. Rašto vertimą. Lietuviškai įkalbėjo į magnetofono juostą Naująjį Testamentą. Palaidotas Putname Nekalto Prasidėjimo Seserų vienuolijos kapinėse.


Photobucket

Prelatas V.Balčiūnas Šventojoje Žemėje, Emmaus voetovėje 1959 m.

VYTAUTAS BALČIŪNAS (g. 1910.XI.21 Rėčiūnuose, Vištyčio vlsč., Vilkaviškio aps. – m. 2003 Putname, CT, JAV) – kunigas, prelatas, teologijos mokslų daktaras (1952), LKMA narys.

Biografija. Mokėsi Biržų gimnazijoje ir Kauno kunigų seminarijoje. 1933 m. įšventintas kunigu. Studijavo teologiją VDU. 1933–1936 m. Panevėžio pradinių mokyklų ir kalėjimo kapelionas, Krikščionių darbininkų ir Katalikių moterų draugijų dvasios vadas. 1936–1939 m. Pasvalio komercinės gimnazijos ir pradinės mokyklos tikybos mokytojas kapelionas.

1939 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu ir VDU Teo9logijos fakulteto adjunktu. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945 m. nuvyko į Italiją. 17 metų buvo Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje dvasios tėvas, dėstė dvasinę teologiją ir liturgiją.

Kartu studijavo Popiežiniame Grigaliaus universitete Romoje, apgynė daktaro disertqciją. 1963 m. persikėlė į JAV. Daug metų buvo Putnamo, CT, seselių vienuolyno, seselių laikomų senelių namų Thompsone, CT, nuo 1988 m. J. Matulaičio slaugos namų Putname kapelionas.

Daug kartų vedė rekolekcijas lietuvių parapijoms, vienuolijoms bei tikinčiųjų grupėms JAV, Kanadoje, Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Australijoje. Buvo ateitininkų kultūros savaičių Kennebunkporte, ME, kapelionas.

1972 m. įsijungė į charizmatinio atsinaujinimo sąjūdį, 1978 m. – į Marijos kunigų sąjūdį. Nuo 1973 m. LKMA valdybos sekretorius, ALKOS tarybos narys. Svarbiausias jo darbas – veikalų serijos Krikščionis gyvenime (28 t.) redagavimas ir leidimas.

Suredagavo, parengė spaudai knygą Šventoji dvasia – Bažnyčios atnaujintoja (1976), Šv. Rašto (Senojo Testamento) vertimą. Išvertė L.M.G. de Montforto knygą Marijos paslaptis (1979). Lietuviškai įkalbėjo į magnetofono juostą Naująjį Testamentą. Aktyviai bendrdarbiavo lietuviškoje spaudoje, PLB I, II ir VI seimų rinktas atstovas.

Palaidotas Putname Nekalto Prasidėjimo Seserų vienuolijos kapinėse. Amerikos lietuvių kultūros archyve (ALKA) JAV yra didelis prelato V. Balčiūno fondas (39 dėžės, 800 bylų), kur saugomas jo gausus korespondentinis, epistolinis palikimas, pamokslų rinkiniai, įvairūs straipsniai apie lietuvių išeivių religinį gyvenimą, dienoraščiai, įvairūs pamaldų užrašai, kunigų, šeimos ir giminių nuotraukos, atvirukai, sukauptos plokštelės ir kt.

Šaltiniai. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai, Biografijų žinynas. I tomas. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 81–82; ALKA fondai.

]]--->> atsiuntė Žydronė Kolevinskienė

Prelatas Vytautas Balčiūnas (1910–1933–2003)

Photobucket

Prelatas V.Balčiūnas Lietuvoje

Photobucket

Prelatas V.Balčiūnas Lietuvoje

Photobucket

Prelatas V.Balčiūnas Lietuvoje ir Vištytyje/Vilakviškyje

Photobucket

Prelatas V.Balčiūnas Lietuvoje ir Vištytyje

Photobucket

Prelatas V.Balčiūnas Lietuvoje

Photobucket

Brolis Jurgis su šeima 1949 rugsėjo23 d.

Photobucket

Balčiūnų šeima

Photobucket

Prelatas V.Balčiūnas Šventojoje Žemėje 1959 m.

Photobucket

Balčiūnų giminė Seinfelde 1948 m.

Photobucket

Brolis Silvestras Melburne 1957 m. lapkričio 13 d.

Photobucket

Brolis Povilas Melburne 1957 m. balandžio 14 d.

Photobucket

Po Nijolės Balčiūnaitės Vestuvių Klyvlende 1951 m. gruodžio 29 d.

Atnaujinta Pirmadienis, 07 Vasaris 2011 10:12  
Mes turime 81 svečius online
Turinio peržiūrėjimai : 6046179
Naktį griežles stebėjusiam N.Paškauskui teko teisintis prieš pareigūnus.

 

   Štai neseniai su mūsų parko ekologu atvažiavę stebėti griežlių sustojome, žiūrime – kažkoks nedidelis padaras žolėje bėginėja. Čia pat išlindo antras, trečias... Įsižiūrėjome – ogi lapiukai! Matyt, motina buvo palikusi vaikus ir ištraukusi į medžioklę. Keisčiausia, kad matydami automobilio žibintų šviesas lapiukai ėmė bėgti link mūsų. Kai pamačiau atskuodžiantį žvėrelį, vos spėjau pakelti koją – atlėkęs lapiukas tik brūkštelėjo man per kulną, tada atsitrenkė į automobilio ratą ir apsivertė kūlvirsčiu. Žiūrėjome su kolega akis išpūtę – pirmą kartą gamtoje iš taip arti matėme lapes. Dar pasijuokėme, kad nesunkiai galėtume susirinkti visus tris ir parsivežti namo – taip drąsiai jie su mumis „bendravo“. Bet, žinoma, neėmėme, palikome pievoje laukti motinos.


Banners