VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Vištytis prasideda čia ...

* Nora Gugienė - dainininkė, aktorė ir visuomenininkė

Email Spausdinti PDF

Photobucket

Photobucket Nora Gugienė-Pricevičiūtė [gimė 1892 m. gruodžio 4 d. Totorkiemyje, Vištyčio valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje – mirė 1966 m. gruodžio 4 d. Čikagoje] – dainininkė (lyrinis sopranas), visuomenininkė. 1893 m. su tėvais atvyko į JAV, apsigyveno Waterbury, Konektikuto valstija. 1909 m. baigė vidurinę, 1911 m. – komercijos mokyklą. Skambinti fortepijonu ir dainuoti mokėsi pas Batelli, M. Petrauską, New Haveno, Operos mokykloje. Muzikos studijas tęsė pas Ruffo, De Vries, Amerikos konservatorijoje Čikagoje ir Čikagos išraiškos ir dramos mokykloje.


Nora Gugienė - solistė, aktorė ir visuomenininkė

Photobucket

Išsimokslinimas: 1909 m. baigė Waterburio aukštąją mokyklą ir 1911 m. – Waterburio komercinę mokyklą. Nuo pat mažens studijavo muziką - piano ir blaso. Be kitų mokytojų buvo žymusis Emriso Bateli, Mikas Petrauskas, lankė New Haven., Conn., School of Opera. Ištekėjusi ir atvykusi Čikagon 1916 m. sausio 1 d. tęsia savo studijas su pačiais žymiausiais mokytojais, kaip Ruffo, Trevisan, Proschowsky, DeVries, Sacerdote ir lankė American Conservatory ir Chicago School of Expression and dramatic Art.

Kultūrinė veikla. Nuo pat jaunų dienų dalyvavo kultūrinėje veikloje, ypač muzikos srityje. Buvo pirmoji lietuvaitė solistė Waterbury it pirmoji, kartu su Miku Petrausku važinėjo po kolonijas rytuose koncertuodama.

Atvykusi Čikagon tuojau įsijungia į muzijos veiklą. Savo debiutą Čikagoje padarė 1916 m. balandžio mėn. Šiame koncerte asistuoją artistai buvo Antanas Pocius ir Ona Pocienė (abu mirę).

Vedė vaikų chorą ir vėliau per tris metus vedė Lietuvių Moterų Chorą. Kartu dalyvavo kaip solistė Birutės Choro muzikaliuose pristatymuose ir kitų rengiamuose koncertuose, operetėse ir pan.

1924 m. vyko Lietuvon, kur labiausiai rūpėjo Lietuvos Valstybinė Opera. Kipras Petrauskas davęs „audition“ paskyrė debiutą operoje „Faustas“. Bet nelaimei reikalai taip susidėjo, kad turėjo anksčiau grįžti Amerikon ir tas debiutas, jos didžiausiam nusivylimui, neįvyko.

Tais pačiais 1924 metais muzikui Antanui Vanagaičiui atvykus Amerikon ir apsistojus kiek vėliau Čikagoje, pradėjo dalyvauti jo rengiamuose pastatymuose, kaip aktorė. Vaidino, tarp kitų, „Potašą ir Perlamutrą“, „George Dandin“, „Tuščios pastangos“, „Buridano Asilą“ ir t.t.

1928 m. pradėjo vesti savaitinę skiltį „Muzikos žinios“ Naujienose. Be šios reguliarios skilties rašė kitus muziką liečiančius straipsnius ir įspūdžius iš koncertų, ragino jaunimą mokytis ir dalyvauti čioje veikloje ir suaugusius remti organizacijas ir asmenis, kurie deda pastangas atsiekti ko nors kilnesnio, gražesnio ir tuomi puošti ne tik savo, bet ir visų lietuvių gyvenimą ir vardą. „Muzikos žinias“ vedė apie 15 metų.

1939 m. perėmė Moterų skyriaus vedimą. Tačiau ir dabar, laikas nuo laiko, parašo apie šią jai taip artimą sritį – muziką.

Naujienose „Moterų skyrių“ veda nuo 1939 m. iki 1949 metų. Kitos pareigos: Birutės choro sekretorė nuo 1929 m. iki 1931 m.; Čikagos Lietuvių Moterų Klubo prezidentė nuo 1930 metų iki 1933 m. Naujienų bendrovės sekretorė nuo 1929 m.; viena Bendrojo |Amerikos Lietuvių šalpos Fondo organizatorių ir šio Fondo nacionalinė sekretorė nuo ondo įsisteigimo 1944 m. kovo mėn.; Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Centro iždininkė, išrinkta 1956 metais ir pirmoji moteris užėmusi šias svarbias pareigas.

Žodžiu visą gyvenimą lavinuos meno srityje ir stengiuosi prisidėti prie mūsų kultūrinio veikimo. Tai yra mano idealas ir jei kada nors prisidėjau prie įkvėpimo platinimo ar įvertinimo gražesnių ir kultūrinių dalykų mūsų gyvenime, jei gu suteikiau inspiracijos arba paskatinau mūsų jaunimą siekti, papuošti pagražinti jų sielas muzika ir dainomis.

Jeigu prisidėjau nors mažiausiu krisleliu, prie darbo tų žmonių, kurie mėgina sukti mūsų kultūros ratą, kad žengtų kartu su kitomis pasaulio kultūringomis tautomis, jaučiu kad mano 27 metų darbuotė šiuoje srityje buvo neveltui ir aš labai labai džiaugiuosi.


*****

NORA GUGIENĖ (PRICEVIČIŪTĖ; g. 1892.XII.4 Totorkiemyje, Vištyčio vls., Vilkaviškio aps. – m. 1966.XII.4 Čikagoje, IL) – dainininkė (lyrinis sopranas), visuomenininkė.

Biografija. 1893 m. su tėvais atvyko į JAV, apsigyveno Waterbury, CT. 1909 m. baigė vidurinę, 1911 m. – komercijos mokyklą. Skambinti fortepijonu ir dainuoti mokėsi pas Batelli, M. Petrauską, New Haveno, CT, Operos mokykloje. Muzikos studijas tęsė pas Ruffo, De Vries, Amerikos konservatorijoje Čikagoje ir Čikagos išraiškos ir dramos mokykloje (Chicago School or Expression and Dramatic Art).

Viena pirmųjų dainininkių, koncertavusių lietuviams ir amerikiečiams. Debiutavo M. Petrausko operetėje „Kaminkrėtys ir malūnininkas“, vėliau dainavo jo operetėje „Adomas ir Ieva“, operoje „Birutė“ ir kt. Koncertavo su O. Pociene (akompanavo A. Pocius).

1917 m. būrė moterų ir vaikų chorus. Nuo 1920 m. buvo Birutės choro solistė, dalyvavo Pirmyn choro operečių pastatymuose. 1924 m. dalyvavo A. Vanagaičio scenos veikalų spektakliuose. 1924 m. atvyko į Lietuvą (turėjo dainuoti Ch. Gounod operoje „Faustas“), bet dėl pasikeitusių aplinkybių grįžo į JAV.

1928–1944 m. dirbo Naujienų muzikinių žinių skyriaus redaktore. Parašė straipsnių apie muziką. Nuo 1929 m. Naujienų bendrovės. 1929–1931 m. Birutės choro, nuo 1944 m. BALFo sekretorė, 1930–1933 m. Lietuvių moterų klubo pirmininkė.

Šaltiniai. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai, Biografijų žinynas. I tomas. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 343–344.


Atnaujinta Pirmadienis, 29 Rugpjūtis 2011 16:22  

Banners